top of page

תשובה בענין קריאת ההלל ביום ה' באייר

בשם ה' א -ל עולם

ד' באייר ת שפ"גשלום עליך מכובדי.


א. דבריך נכוחים למבין. כיום רבים מבינים את מהות הבעיה שאנו ניצבים לפניה. זהו הצד החיובי בכ ל מה שאירע בתקופה האחרונה. הכרה זו פותחת פתח להתארגנות ולפעילות מסוג אחר, ועל כך יש להאריך במקום אחר.


ב. לענין קריאת ההלל – חובתנו להודות על הניסים ועל הגבורות שאירעו לפני שבעים וחמש שנים, כשם שאנו קוראים את ההלל בחנוכה על מה שאירע בימים ההם, הגם שרוב ההישגים של מלחמת החשמונאים בטלו עם הכיבוש הרומי. אין קוראים את ההלל אלא על נס ההצלה והשחרור משיעבוד לזרים בימים ההם, לא על מצבנו העכשוי , הגם שרבים מן ההישגים של אז קיימים גם כיום.


ג. אני מבין ללבך שהנך מפקפק אם נכון לקרוא את ההלל כיום , וגם לבי כבד עלי מאוד – אך ענינים כאלה אינם נחתכים על פי התחושה והרגש, א לא ככל דיון תורני, על פי התורה המסורה בידינו.


ד. לענ"ד יש לקרוא הלל שלם בברכה בבוקרו של ה' באייר בכל שנה (ולא בתאריך אחר כאשר המדינה מקדימה או דוחה את היום), וכזו היתה דעתו של הגר"ש גורן ז"ל. איני רואה מקום לקריאת ההלל בלילה. כמו כן יש לברך שעשה ניסים. ואם אדם חש שמחה בלבו, יש לברך גם שהחיינו.


אשמח לשוחח עוד בעניינם אלו בהזדמנות.


יברכך ה' וישמרך


דוד חנוך יצחק בה"ר חיים רפאל בר- חיים ז"ל

2023-04-25--Al haNissim-Assmauth-5783
.pdf
Download PDF • 136KB

43 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page