top of page

תכלת של ראדזין

שאלה

מה דעת הרב על התכלת של ראדזין? והאם אני יכול להטיל אותה בציצית?

תודה רבה,

א' מ'


תשובה

אין ספק אצלי – וכן היא דעתו של כל חוקר וחכם הראוי לשמו שראיתי – שה'תכלת' של ראדזין אינה התכלת הכשרה לציצית. ואין כאן המקום להאריך בכך. אין כל איסור בהטלתו, אך גם אין בכך טעם. התכלת המופקת מן הארגמון קהה-הקוצים (Murex Trunculus) המשווקת על ידי עמותת 'פתיל תכלת' היא התכלה המוזכרת בתורה.


בברכה המשולשת בתורה

דוד חנוך יצחק בה"ר חיים רפאל

59 views0 comments
bottom of page