top of page

שאלה ותשובה מהרב דוד בר-חיים על הדלקת נרות חנוכה לעניין בני זוג במקומות שונים


בשם ה' אל עולם

נר ראשון של חנוכה תשפ"ב
שאלה מאשה שהדליקה נר חנוכה בביתה, אך בעלה גר בבית אחר עם ילדיו.


שלום הרב,


שאלה לי אליך:


אני הדלקתי נרות חנוכה בביתי בזמן והתכוונתי על ילדיי וגם על מ' שידעתי שתקוע בדרכים ויגיע מאוחר לביתו...

האם בפורמט הזה שהוא גר בביתו ואני בביתי אני יכולה להוציא אותו ידי חובה אם שנינו מתכוונים לכך?

חג חנוכה שמחתשובה

שלום רב לכם וחנוכה שמח.

  1. בתלמוד הבבלי שבת כא, ב כתוב: 'מצות חנוכה – נר איש וביתו'. כלומר: בעל או בעלת הבית מדליקים עבור כל בני הבית. גם אלה שאינם נמצאים בזמן ההדלקה יוצאים ידי חובתם.

  2. באשר לבן או בת מבוגרים (מעל 20) – טוב יעשו אם ישתתפו עם בעלי הבית (הוריהם או אחרים) בפרוטות, כלומר, יתנו כמה שקלים כדי שגם להם יהיה חלק ממשי במצוה.

  3. המתגורר בבית אחר חייב להדליק בביתו הוא, אף אם הוא נשוי. גם אם כוונתך היתה שבעלך יצא ידי חובתו בהדלקתך, אינו יוצא ידי חובתו בכך, והוא חייב להדליק בביתו.

מי יתן וירבו כמותכם בישראל.

תבורכו מפי עליון.


דוד חנוך יצחק בה"ר חיים רפאל ז"ל


26 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page