לולב בשבת?

האם פוסקים הלכה לפי תלמוד הירושלמי?


3 views0 comments

Recent Posts

See All