האם יש נוסח מסוים?

Updated: Aug 26

האם יש נוסח מסוים שתיקנו החכמים הראשונים שחייב אדם לומר, או האם התקנה הייתה אחרית, דהיינו שחייב אדם להתפלל שמונה עשרה ברכות בסדר מסוים ובכל ברכה להזכיר נושאים מסוימים, אבל מעבר לכך רשאי אדם להוסיף ולשנות כרצונו?


חלק א׳

חלק ב׳


11 views0 comments

Recent Posts

See All