האם חייבים לפסוק כירושלמי?

Updated: Sep 9

האם נוטלין לולב ביו״ט א׳ שחל להיות בשבת?


8 views0 comments

Recent Posts

See All